Juridisch voorbehoud


In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, bekend als LCEN, brengen we de aandacht van gebruikers en bezoekers van de site: www.toursud. com de volgende informatie:


1. Juridische informatie:

https://www.toursud.com et son activité sont un service de Toursud Eurl, au capital de 53 000 €.

Hoofdkantoor: 29 rue Gaffarot, 34140 Mèze

Registratienummer 823 bij RCS Montpellier

BTW-nummer: FR 06823664149

Siret 823 664 149 00031

Directeur van publicatie: Arnaud CARON

Contact van de publicatie: info@toursud.com of 06 62 75 18 65

Site gehost door het bedrijf ALWAYSDATA, SARL met een kapitaal van 5.000 € geregistreerd bij de RCS van Parijs onder nummer 492 893 490 waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 62 rue Tiquetonne - 75002 Parijs.


2. Presentatie en principe:

Het volgende wordt aangeduid: Gebruiker, elke internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruikmaakt van de bovengenoemde site: www.toursud.com.

De site www.toursud.com brengt een reeks diensten samen die beschikbaar worden gesteld aan gebruikers. Hierbij wordt gespecificeerd dat deze laatste hoffelijk moet blijven en goede trouw moet tonen, zowel tegenover andere gebruikers als tegenover de webmaster van de site www.toursud.com. De site www.toursud.com wordt regelmatig bijgewerkt door Toursud Eurl.

Toursud Eurl streeft ernaar om de meest nauwkeurige informatie mogelijk te maken op de site www.toursud.com (onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds deze online werd geplaatst), maar kan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie niet garanderen. verspreid op zijn site, hetzij van eigen makelij, hetzij van externe partners die hem deze informatie verstrekken. Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij deze gegeven informatie (alleen ter informatie, niet uitputtend en aan verandering onderhevig) onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt.


3. Toegankelijkheid:

De site www.toursud.com is in principe 24 uur per dag, 24 dagen per week toegankelijk voor gebruikers, met uitzondering van al dan niet geplande onderbrekingen, onderhoudsbehoeften of in geval van overmacht. Indien toegang tot de dienst niet mogelijk is, verbindt www.toursud.com zich ertoe om alles in het werk te stellen om de toegang tot de dienst te herstellen en zal zij trachten de gebruikers vooraf de data en tijdstippen van de tussenkomst mee te delen. Omdat www.toursud.com enkel onderworpen is aan een middelenverbintenis, kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de dienst.


4. Aanvaarding van algemene voorwaarden:

Het gebruik van de site www.toursud.com impliceert de volledige aanvaarding van de hierboven beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze kunnen worden geraadpleegd via een hypertekstlink op alle pagina's van de site www.toursud.com. Er wordt hier aan herinnerd dat de ontwikkelaars van de site www.toursud.com het e-mailadres en het IP-adres van elke gebruiker bijhouden. Bijgevolg moet hij zich ervan bewust zijn dat hij in geval van een bevel van de gerechtelijke autoriteit kan worden gevonden en vervolgd.


5. Wijziging van voorwaarden:

Toursud Eurl behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving de gehele of een deel van deze gebruiksvoorwaarden van de site www.toursud.com, ook gebruikers van de site www.toursud.com, te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of toe te voegen. com wordt verzocht om ze regelmatig te raadplegen, omdat ze zonder voorbehoud bindend zijn. De gebruiker wordt geacht ze zonder voorbehoud te aanvaarden en er regelmatig naar te verwijzen om kennis te nemen van de wijzigingen. De site www.toursud.com behoudt zich ook het recht voor om de rechten en / of verplichtingen van deze AV en juridische mededelingen zonder voorafgaande kennisgeving toe te wijzen, over te dragen. Door de Diensten van de site www.toursud.com te blijven gebruiken, erkent de gebruiker eventuele wijzigingen in de algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

 

6. Beperking van aansprakelijkheid:

De site www.toursud.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor typografische fouten of onnauwkeurigheden die op de dienst voorkomen, of voor enige schade geleden als gevolg van het gebruik ervan. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor zijn uitrusting en het gebruik ervan, en hij draagt ​​als enige de directe of indirecte kosten van zijn verbinding met internet.

De site www.toursud.com maakt gebruik van java-scripttechnologie. Om toegang te krijgen tot de volledige site www.toursud.com, gaat de gebruiker akkoord met het gebruik van recente apparatuur die geen virussen bevat en met updates in zijn browser. De gebruiker ontslaat www.toursud.com van elke aansprakelijkheid voor enige schade die hij, direct of indirect, lijdt of veroorzaakt als gevolg van het gebruik van de aangeboden diensten. Alleen de verantwoordelijkheid van de gebruiker wordt aangegaan door het gebruik van de voorgestelde dienst en deze ontheft de site www.toursud.com uitdrukkelijk van elke verantwoordelijkheid jegens derden.

Alle inhoud (tekst, foto's, tekeningen, enz.) Die via de contactruimte of een andere interactieve ruimte beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers en die niet in overeenstemming is met de wettelijke en regelgevende bepalingen die van kracht zijn en die van toepassing zijn in Frankrijk, in het bijzonder schending van de persoonlijkheidsrechten van derden (laster, beledigingen, inbreuk op de privacy, enz.), daad van oneerlijke concurrentie, schending van de openbare orde en goede zeden (aanzetten tot rassenhaat, negationisme, revisionisme, pornografisch, ...) worden, zonder voorafgaande kennisgeving, onmiddellijk verwijderd. In een dergelijke situatie behoudt Toursud Eurl, eigenaar van de site www.toursud.com, zich het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtredende gebruiker in twijfel te trekken.


7. Intellectuele eigendom:

Toursud Eurl is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, zowel op de structuur als op de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo, iconen, geluiden, software ...

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de site www.toursud.com, weergave, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van een van deze elementen, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Toursud Eurl, eigenaar van de site op het e-mailadres bovenaan de pagina, bij gebreke waarvan wordt dit beschouwd als een inbreuk en vatbaar voor vervolging in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.


8. Hyperlinks en cookies:

De site www.toursud.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) Die zijn opgezet met toestemming van Toursud Eurl. Toursud Eurl heeft echter niet de mogelijkheid om alle inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en wijst daarom elke verantwoordelijkheid voor dit feit af met betrekking tot de mogelijke risico's van illegale inhoud.

De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site www.toursud.com waarschijnlijk een of meer cookies automatisch op zijn computer worden geïnstalleerd via zijn browsersoftware. Een cookie is een gegevensblok waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van de gebruiker op de site.

De configuratie van de navigatiesoftware maakt het mogelijk om de aanwezigheid van een cookie te informeren en eventueel te weigeren op de manier beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr. De gebruiker kan echter de browser van zijn computer configureren om de installatie van cookies te weigeren, wetende dat de weigering van de installatie van een cookie het onmogelijk kan maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. Voor het blokkeren van cookies typt u uw zoekmachine: cookies blokkeren onder IE of firefox en volgt u de instructies, afhankelijk van uw versie.


9. Bescherming van goederen en personen - beheer van persoonlijke gegevens:

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het strafwetboek en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Op de site www.toursud.com verzamelt Toursud Eurl enkel persoonlijke informatie (volgens artikel 4 wet n ° 78-17 van 06 januari 1978) met betrekking tot de gebruiker enkel voor de behoefte aan bepaalde diensten aangeboden door de site www .toursud.com. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site www.toursud.com wordt dan gewezen op de verplichting deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet op persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar www.toursud.com per e-mail op het adres vermeld bovenaan de pagina of schriftelijk, naar behoren ondertekend, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, in met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.toursud.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van aflossing van de site www.toursud.com en zijn rechten machtigt Toursud Eurl om genoemde informatie door te geven aan de potentiële koper, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site www.toursud.com.

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van juli 1 1998er omzetting van Richtlijn 96 / 9 van 11 1996 maart betreffende de rechtsbescherming van databanken.


10. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie:

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en de relatie van de gebruiker met de site www.toursud.com onder deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht. Zowel de gebruiker als www.toursud.com stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken in geval van een geschil dat voortvloeit uit deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Lijst met mijn 10 favoriete plekken in de Languedoc

Ontvang dit cadeau.
Ik stuur je de selectie
van mijn 10 favoriete plekken in de Languedoc.

Om u te helpen de juiste keuzes te maken tijdens uw verblijf in de Languedoc, 
Ik geef je advies om elke site te bezoeken

Houd je niet van spam? Ik ook niet ! Uw e-mailadres wordt nooit aan iemand meegedeeld of verkocht. 
Met je e-mailadres kan ik je mijn welkomstgeschenk sturen en vervolgens mijn toekomstig advies.
Om je af te melden, zal een afmeldlink zichtbaar zijn onderaan mijn berichten.

>

We spreken Frans, Engels en Spaans. Voor andere talen wordt deze site automatisch vertaald. Bedankt voor uw begrip.