Algemene Verkoopsvoorwaarden


algemene verkoopvoorwaarden van toursud.com

Artikel 1 - Voorwerp en toepassingsgebied

Dit contract is van toepassing op de organisatie en verkoop van niet-stedelijk openbaar personenvervoer over de weg, in transport in Frankrijk en in Europa, voor elk incidenteel onderhoud, uitgevoerd door een vervoerder met een of meer voertuigen.

De voorwaarden waaronder deze diensten worden uitgevoerd, in het bijzonder de toepasselijke prijzen, moeten een billijke vergoeding voor de organisator en de vervoerder garanderen, zodat de werkelijke kosten van de dienst kunnen worden gedekt onder normale omstandigheden van organisatie, veiligheid, kwaliteit, naleving van de voorschriften en in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 82-1153 van 30 december 1982, in het bijzonder de artikelen 6 tot 9, evenals de teksten die zijn aangenomen voor de toepassing ervan. Transportwerkzaamheden mogen dus in geen geval worden uitgevoerd onder omstandigheden die onverenigbaar zijn met de voorschriften inzake arbeids- en veiligheidsomstandigheden.

Dit contract regelt de relatie tussen de opdrachtgever en de organisator. Het is van rechtswege geheel of gedeeltelijk van toepassing, behoudens andersluidende of afwijkende schriftelijke bedingen tussen partijen overeengekomen.

Artikel 2 - Definities

Voor de toepassing van dit contract worden de volgende termen verstaan:

 • “Opdrachtgever” de partij die het vervoerscontract afsluit met de organisator. De opdrachtgever kan de begunstigde van het transport zijn of de tussenpersoon die verantwoordelijk is voor het organiseren van het transport voor de begunstigde;
 • "Organisator" het bedrijf TOURSUD, dat zich er krachtens het contract toe verbindt alle nodige maatregelen te nemen om, onder de voorwaarden bedoeld in artikel 1, tegen vergoeding een of meer personen en hun bagage te vervoeren vanuit een gedefinieerde plaats naar een andere gedefinieerde plaats;
 • "Vervoerder" het transportbedrijf dat door de organisator is gecontracteerd om het transport uit te voeren
 • "Bestuurder": de persoon die het voertuig bestuurt;
 • "Passagiers": de personen die aan boord gaan van het voertuig, met uitzondering van de bestuurder;
 • "Dienst" betekent ongeregeld vervoer, waarbij een voertuig ter beschikking wordt gesteld van een of meer passagiers;
 • "Initial pick-up" op het moment dat de eerste passagier aan boord gaat;
 • "Final drop-off" het moment waarop de laatste passagier klaar is met uitstappen;
 • "Beschikbaarheidsperiode" de tijd die verstrijkt tussen het moment waarop het voertuig ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever en het moment waarop de vervoerder de vrijheid van gebruik van deze laatste terugkrijgt. De duur van de voorziening omvat de tijd voor het ophalen en afzetten van passagiers en hun bagage, die varieert naargelang de aard van de dienst;
 • "Tussenliggende stopplaatsen" andere plaatsen dan het eerste afhaalpunt en het laatste afleverpunt, waar het voertuig moet stoppen op verzoek van de opdrachtgever bij het sluiten van het contract;
 • "Schema's" de schema's die zijn opgesteld in overeenstemming met de normale verkeers- en vervoersomstandigheden, die de naleving van de veiligheidsverplichtingen garanderen;
 • "Route" de route die aan het initiatief van de vervoerder is overgelaten, met uitzondering van de specifieke eis van de opdrachtgever die uitdrukkelijk is aangegeven, op het tarief dat hij de vervoerder hiervan op de hoogte moet stellen vóór het begin van de dienst;
 • "Bagage": geïdentificeerde goederen die in de kofferbak van het voertuig of de aanhangwagen worden vervoerd en die toebehoren aan passagiers;
 • "Handbagage" betekent de bagage die de passagier bij zich houdt.

Artikel 3 - Informatie en documenten die aan de organisator moeten worden verstrekt

Alvorens het (de) voertuig (en) ter beschikking te stellen van de passagier (s), verstrekt de besteller de organisator schriftelijk of via een ander opslagproces de hieronder gedefinieerde aanwijzingen.

Data, tijden en routes:

 • de datum, tijd en plaats van het begin en het einde van de terbeschikkingstelling van het voertuig;
 • de datum, tijd en plaats van de eerste pick-up van de passagier (s), evenals de datum, tijd en plaats van hun laatste drop-off;
 • de datum, tijd en locatie van de tussenliggende stopplaatsen;
 • indien van toepassing, de voorgeschreven route.

Samenstelling van te vervoeren passagiers:

 • het maximaal aantal te vervoeren personen;
 • het maximale aantal mensen met beperkte mobiliteit, inclusief het aantal mensen in rolstoelen;
 • Het opstellen van deze lijst is de verantwoordelijkheid van de klant, die deze vooraf naar het bedrijf TOURSUD moet sturen.

Type bagage:

 • geschat totaalgewicht en volume;
 • de potentiële kostbaarheid en kwetsbaarheid;
 • eventuele andere bijzonderheden.

Communicatiemiddelen:

 • telefoonnummers waarmee de organisator en de vervoerder te allen tijde contact kunnen opnemen met de opdrachtgever (vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week).

Artikel 4 - Voertuigkenmerken

Elk voertuig dat door de vervoerder aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, moet:

 • in goede staat verkeert en voldoet aan alle technische wettelijke verplichtingen;
 • aangepast aan de af te leggen afstand, de kenmerken van de passagiers en de mogelijke wensen van de klant;
 • compatibel met het gewicht en het volume van de geleverde bagage.

Sommige voertuigen hebben audioapparatuur voor het gemak van de reis. TOURSUD, noch de vervoerder, kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een storing van deze toestellen, en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schadevergoeding met betrekking tot deze storingen.

Passagiers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade die zij aan het voertuig veroorzaken. Elke verslechtering die in het voertuig wordt opgemerkt en veroorzaakt door passagiers, wordt aan de klant in rekening gebracht. De klant is verplicht om de bestuurder van het voertuig te noteren en te informeren als er schade werd geconstateerd vóór het vertrek van de reis. De klant en de chauffeur zijn verplicht om samen na te gaan of er schade is opgetreden voordat het voertuig naar de garage wordt teruggebracht. Bij gebreke van een bilaterale bevinding behoudt de vervoerder zich het recht voor om eventuele schade ook te constateren nadat het voertuig in de garage is teruggekeerd tot de volgende huur.

Artikel 5 - Veiligheid aan boord van het voertuig

Het maximale aantal personen dat vervoerd kan worden, mag het aantal op het kentekenbewijs aangegeven niet overschrijden.

De vervoerder is verantwoordelijk voor de veiligheid van het vervoer, ook elke keer dat passagiers in en uit het voertuig stappen.

De chauffeur neemt de nodige veiligheidsmaatregelen en geeft indien nodig instructies aan de passagiers, die deze dienen op te volgen. We wijzen er ook uitdrukkelijk op: dat de consumptie van alcohol en / of tabak ten strengste verboden is in de voertuigen die door TOURSUD worden geleverd. Bij niet-naleving van deze verplichting of bij niet-naleving van de instructies opgesteld door de bestuurder, kan deze automatisch weigeren de dienst te verlenen zolang de veiligheidsvoorwaarden niet worden gerespecteerd.

Haltes worden overgelaten aan het initiatief van de vervoerder of bestuurder om te voldoen aan veiligheidsverplichtingen of andere behoeften. De bestuurder informeert passagiers over de verplichting om veiligheidsgordels te dragen. Met uitzondering van de uitzonderingen voorzien in de wegcode, zijn veiligheidsgordels van toepassing op elke passagier, volwassene en kind. Indien het een begeleide groep betreft, moeten de organisator, de vervoerder en de chauffeur de namen kennen van de personen met organisatorische of toezichthoudende verantwoordelijkheid, waarvan de aard moet worden gespecificeerd. Deze als verantwoordelijke aangewezen personen moeten de voorwaarden voor de organisatie van het vervoer die met de organisator zijn overeengekomen, kennen en beschikken over een lijst van de personen die de groep vormen. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat deze informatie voor aanvang van het transport aan hem wordt meegedeeld.

Op verzoek van de opdrachtgever geeft de chauffeur voor vertrek informatie over de veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen, aangepast aan de aard van de dienst en aan de passagiers.

Tenzij er wettelijke uitzonderingen zijn, is het vervoer van gevaarlijke goederen verboden in voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van personen. Indien een afwijking van toepassing is, stelt de opdrachtgever de organisator hiervan in kennis.

Artikel 6 - Bagage

De organisator en de vervoerder zijn niet verantwoordelijk voor bagage die in de kofferbak van het voertuig wordt geplaatst. Deze bagage moet worden gelabeld door de eigenaar.

In geval van verlies of beschadiging van bagage die in de kofferbak van het voertuig is geplaatst, kan geen vergoeding worden geëist door de opdrachtgever of andere vervoerde passagiers.

De vervoerder, of zijn begeleidende chauffeur, behoudt zich het recht voor bagage te weigeren waarvan het gewicht, de afmetingen of de aard niet overeenstemmen met hetgeen door de organisator met de opdrachtgever was overeengekomen, evenals die welke 'acht hij schadelijk voor de veiligheid van het transport.

Handbagage, waarvan de passagier de bewaring behoudt, blijft onder zijn volledige verantwoordelijkheid.

Alvorens de dienst uit te voeren, stelt de klant elke passagier op de hoogte van de bovenstaande bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot de bewaring van handbagage en het ontbreken van een vergoeding voor bagage die in de kofferbak van het voertuig is geplaatst.

Aan het einde van het transport zijn de klant, zijn vertegenwoordiger en de passagiers verplicht ervoor te zorgen dat er geen voorwerpen in het voertuig zijn achtergelaten. De organisator en de vervoerder wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van schade of diefstal van iets dat daar is achtergelaten.

Artikel 7 - Publieke uitzending van muziek of vertoning van een audiovisueel werk

De openbare verspreiding in een voertuig van muziek-, cinematografische, televisie- of persoonlijke opnames moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande verklaring en moet worden goedgekeurd door de houders van het auteursrecht.

Artikel 8 - Tarief van vervoerdiensten

De vergoeding van de organisator omvat de prijs die hem door de vervoerder in rekening wordt gebracht, die met name de transportkosten, de vergoeding van de chauffeur (s), die van ondersteunende en aanvullende diensten omvat, waaraan de kosten met betrekking tot de vestiging worden toegevoegd. en het administratieve en IT-beheer van het transportcontract, evenals alle transportbelastingen en / of alle heffingen waarvan de inning ten laste van de vervoerder en de organisator komt.

De prijs van de diensten wordt ook bepaald op basis van het type voertuig dat wordt gebruikt, de eigen uitrusting, eventuele extra uitrusting, het aantal aangeboden plaatsen, het gewenste volume van de kofferbak, de transportafstand, de kenmerken en specifieke beperkingen van circulatie.

Elke aanvullende of aanvullende dienst wordt vergoed tegen de overeengekomen prijs. Dit is in het bijzonder het geval:

 • lang parkeren op een terrein;
 • lucht-, trein- en zeetransfers van de bestuurder (s) in geval van langdurige inactiviteit;
 • complementair vervoer over zee (veerboten) of per spoor (tunnels);
 • Elke wijziging van het oorspronkelijke vervoerscontract die toerekenbaar is aan de opdrachtgever, zoals voorzien in artikel 12, leidt tot een aanpassing van de vergoedingsvoorwaarden van de organisator.

Deze vergoeding kan ook worden gewijzigd als zich een onvoorziene gebeurtenis voordoet. De aanvankelijk overeengekomen transportprijs wordt herzien in geval van aanzienlijke variaties in de kosten van de transportonderneming, die het gevolg zijn van externe omstandigheden, zoals in het bijzonder de brandstofprijs, en die de eiser op enigerlei wijze rechtvaardigt.

TOURSUD behoudt zich het recht voor om een ​​aanbetaling te vragen van de opdrachtgever, afhankelijk van de kenmerken van de dienst of de vereisten van zijn vervoerders. Deze aanbetaling wordt binnen 5 werkdagen na het einde van de service geretourneerd. In het geval dat er een geschil is over de dienst als gevolg van schade door passagiers, een of meer wijzigingen in de voorwaarden van de dienst zoals gedefinieerd in de schatting, zal deze terugbetaling plaatsvinden zodra de kosten van het geschil zijn vastgesteld. , en aftrek van verschuldigde bedragen als schadevergoeding.

Artikel 9 - Voorwaarden voor het sluiten en betalen van het contract

De prijsopgave opgesteld door de firma TOURSUD is noch voor de opdrachtgever noch voor de firma TOURSUD bindend.

De opdrachtgever treedt pas in dienst na ondertekening van genoemde prijsopgave. De door de opdrachtgever ondertekende prijsopgave geldt dan als opdracht.

TOURSUD verbindt zich ertoe om de dienst alleen te leveren na ontvangst van gedeeltelijke of volledige betaling, en alleen als het beoogde voertuig en de bestuurder nog beschikbaar zijn op de datum van ontvangst van de betaling.

Na ontvangst van de betaling en in het geval dat het ter beschikking gestelde voertuig of de chauffeur niet langer beschikbaar is, moet het bedrijf TOURSUD de opdrachtgever schriftelijk (e-mail, brief) informeren dat de reservering van de dienst niet is niet meer mogelijk. De opdrachtgever heeft recht op onmiddellijke terugbetaling van de betaalde bedragen. De opdrachtgever en het bedrijf TOURSUD zijn dan niet meer aan elkaar verbonden.

Het saldo van de prijs van de diensten vermeld in de prijsopgave is verschuldigd op de datum vermeld op de prijsopgave ondertekend door de opdrachtgever.

Wanneer de organisator met de besteller betalingsvoorwaarden overeenkomt, wordt in de offerte of factuur de datum vermeld waarop moet worden betaald.

Elke ondertekende offerte houdt automatisch de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden in. Alle tegenstrijdige voorwaarden die de opdrachtgever zou kunnen stellen in zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden, in zijn bestelbonnen, in zijn correspondentie, zijn niet afdwingbaar jegens de vervoerder en worden jegens hem als ongeschreven beschouwd.

De enige geldige informatie met betrekking tot de toepassing van de bestelling is die welke is bepaald op de ondertekende prijsopgave of op de factuur die wordt uitgegeven na ontvangst van de volledige of gedeeltelijke betaling. Alle andere informatie, mondeling of schriftelijk, wordt slechts ter informatie gegeven en kan de organisator of de vervoerder niet binden.

Elke wijziging van de oorspronkelijke bestelling moet door de opdrachtgever schriftelijk worden gedaan voorafgaand aan de uitvoering van de dienst en moet schriftelijk worden aanvaard door TOURSUD.

Elke betalingsachterstand, nadat de ingebrekestelling ondoeltreffend blijft, houdt automatisch de betaling van boetes in van een bedrag dat minstens gelijk is aan anderhalf keer het wettelijke tarief, zoals gedefinieerd in artikel L. 441-6. van het Wetboek van Koophandel, onverminderd de vergoeding, onder de voorwaarden van het gemene recht, voor alle andere schade die uit deze vertraging voortvloeit.

De gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op een enkele vervaldag houdt, zonder formaliteit, de verbeurdverklaring in van de termijn die resulteert in de onmiddellijke betaling, zonder ingebrekestelling, van alle verschuldigde bedragen, zelfs in de toekomst, op de dit verzuim en machtigt de organisator om contante betaling te eisen voordat een nieuwe operatie wordt uitgevoerd.

In geval van niet-betaling van een vervaldag op de overeengekomen termijn, evenals in geval van niet-naleving van een van de verplichtingen voorzien in deze algemene verkoopvoorwaarden, zal de dienst niet automatisch en niet worden uitgevoerd. zonder enige formaliteit blijven de betaalde aanbetalingen door de organisator verworven als initiële schadevergoeding.

Artikel 10 - Beëindiging van het vervoerscontract

Wanneer de opdrachtgever voor vertrek het contract opzegt, moet hij de organisator hiervan op de hoogte brengen via e-mail of aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Indien van toepassing is aan de organisator een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan:

heeft. voor transfers en toeristische excursies geleid door Arnaud Caron in een Mazda CX 5 (maximaal 3 passagiers) in Hérault (34) en geboekt via de website toursud.com

 • 0% kosten als de annulering plaatsvindt tot 24 uur voor de vertrektijd;
 • 100% van de prijs van de service als de annulering minder dan 24 uur voor de vertrektijd plaatsvindt.

b. voor touringcars en bestelwagens georganiseerd door Toursud via de site coach-hire-france.com in heel Frankrijk, met uitzondering van de diensten vermeld in artikel 10 paragraaf a.

 • 20% kosten bij annulering tot 91 dagen voor vertrektijd;
 • 50% kosten bij annulering tussen 90 en 31 dagen voor vertrek;
 • 100% van de prijs van de dienst als de annulering minder dan 31 dagen voor de vertrektijd plaatsvindt.

In geval van beëindiging van het transportcontract door de besteller, worden alle betalingskosten per creditcard, bankoverschrijving, wijziging en eventuele andere bedrijfskosten betaald door de besteller niet terugbetaald, en de organisator behoudt zich het recht voor om soortgelijke kosten die zij zal moeten betalen om de hoofdsom te vergoeden, in mindering te brengen.

Bij opzegging door de organisator heeft de opdrachtgever recht op onmiddellijke terugbetaling van de betaalde bedragen.

Artikel 11 - Uitvoering van het vervoerscontract

De klant aanvaardt dat de organisator de dienst delegeert aan een personenvervoersbedrijf, in deze voorwaarden bekend als de "vervoerder". De aldus aangestelde vervoerder is verantwoordelijk voor alle verplichtingen die uit het contract voortvloeien.

De klant dient te controleren of de ophaal- en / of inleverlocaties die hij heeft aangegeven voor de uitvoering van zijn transportcontract toegankelijk zijn voor het (de) voertuig (en), ter beschikking gesteld om de voordeel.

Ter informatie, de afmetingen van een voertuig zijn variabel, maar we kunnen als referentie nemen een lengte van 4 tot 6 meter, een breedte tot 2,50 meter en een hoogte van maximaal 2,50 meter.
De organisator kan wijzigingen aanbrengen bij de bestelling, of de vervoerder kan het ophaal- en / of afleveradres wijzigen op de dag van de dienst, als de voorwaarden de toegang van het voertuig (en) tot deze adressen niet toestaan.
De klant kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding als de dienst niet plaatsvindt onder de voorwaarden bepaald door de ondertekende offerte, als gevolg van een probleem met de toegankelijkheid van het voertuig (en) tot de ophaal- of afleveradressen die zijn aangegeven door de klant.

Artikel 12 - Wijziging van het lopende transportcontract

Elke nieuwe instructie van de opdrachtgever die bezwaar heeft tegen de wijziging van de initiële uitvoeringsvoorwaarden van het lopende transport, moet onmiddellijk schriftelijk aan de organisator worden bevestigd of door een ander proces dat memorisatie mogelijk maakt.

De organisator is niet verplicht deze nieuwe instructies te aanvaarden, in het bijzonder als ze hem zouden kunnen verhinderen de aanvankelijk aangegane transportverplichtingen na te komen. Hij moet de opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen of via een ander proces dat memorisatie mogelijk maakt. Elke wijziging van het contract kan leiden tot een aanpassing van de overeengekomen prijs.

Artikel 13 - Toevallige gebeurtenissen

De vertrek- en aankomsttijden en de reisroutes worden slechts ter informatie gegeven en kunnen door de organisator of de vervoerder worden gewijzigd indien de omstandigheden dit vereisen, met name om redenen van wetgeving, veiligheid, toevallige gebeurtenissen of overmacht. In deze omstandigheden wordt de klant geen vergoeding of restitutie verleend.

De klant kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding indien de annulering van het contract, vanwege de organisator, het gevolg is van overmacht, redenen die verband houden met de veiligheid van reizigers of enige reden buiten de controle van de organisator. of de vervoerder.

Als de reis moet worden gewijzigd in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht, wordt er geen restitutie of compensatie verleend aan de klant.

Voor offertes ondertekend tegen een prijs overeengekomen tussen de organisator en de klant meer dan een maand voor vertrek, kan de organisator, bij hoge uitzondering, worden verplicht om zijn prijs te wijzigen tot een maand voor vertrek. aanvang van de dienst, afhankelijk van economische gebeurtenissen die de kostprijs van de dienst wijzigen (verhoging van de brandstofprijs, enz.). In dat geval zal de organisator een ander aanbod doen aan de opdrachtgever, die het vrij staat om dit te accepteren of af te wijzen. Bij weigering komt de ondertekende prijsopgave dan te vervallen en betaalt de organisator de reeds betaalde bedragen onverwijld aan de hoofdsom terug. De opdrachtgever kan naar aanleiding van deze annulering geen aanspraak maken op enige andere schadevergoeding.

Artikel 14 - Vertragingen

De vervoerder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen als gevolg van gebeurtenissen buiten zijn wil (bijvoorbeeld: mechanische storingen, files, ongevallen, stakingen, weersomstandigheden, afwijkingen, het feit van één of meer passagiers, de handeling van een derde partij, een toevallige gebeurtenis of overmacht) of ingegeven door de noodzaak om de veiligheid van de vervoerde personen te waarborgen. In deze omstandigheden wordt de klant geen vergoeding of restitutie verleend.
In geval van een technisch incident verbindt de organisator zich ertoe om alles in het werk te stellen om de service van de klant te verzekeren (terbeschikkingstelling van een ander voertuig, behalve in geval van overmacht; beroep doen op de garantie van de vervoerder) om de route van reizigers te verzekeren).

In geval van vertraging op een luchthaven, een treinstation of een andere ontmoetingsplaats, worden eventuele hotel-, catering-, trein-, taxi- of andere kosten als gevolg van deze vertraging niet gedekt. door de organisator of door de vervoerder.

Indien de klant om welke reden dan ook besluit om andere vervoermiddelen te gebruiken dan die voorgesteld op de ondertekende prijsopgave of de factuur, kan hij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

De klant kan niet rechtstreeks met de bestuurder van het voertuig wijzigingen aanbrengen aan de voorwaarden voorzien in de oorspronkelijke offerte ondertekend zonder de firma TOURSUD hiervan op de hoogte te brengen en van deze laatste een schriftelijke overeenkomst te verkrijgen. Elke wijziging met betrekking tot in het bijzonder de route of de geplande vertrektijden moet absoluut de schriftelijke aanvaarding krijgen van de firma TOURSUD.

De klant moet de geplande vertrektijden absoluut respecteren, omdat niet-naleving kan leiden tot aanzienlijke wijzigingen in de organisatie van transportschema's. Bijgevolg kan de bestuurder die een vertraging van meer dan 15 minuten constateert bij de groep waarvoor hij verantwoordelijk is, zijn dienst voortzetten zonder tegengestelde instructies van de vervoerder of de organisator.

De klant kan geen aanspraak maken op enig nadeel als gevolg van het niet uitvoeren van de dienst vanwege de vertraging ten opzichte van de geplande tijd. De klant zal zijn maatregelen nemen om de organisatie van zijn transport te verzekeren. Het blijft niettemin aansprakelijk jegens TOURSUD voor de volledige betaling van de geleverde dienst.

In het algemeen kan geen vergoeding van schade worden geëist van de organisator, voor de gevolgen die de opdrachtgever of de passagiers zouden moeten lijden als gevolg van het optreden van een gebeurtenis die vertragingen of 'annulering van het geplande transport.

Artikel 15 - Formaliteiten

Voor reizen naar het buitenland wordt elke deelnemer uitgenodigd zich te informeren over de geldende politie- en douanewetten en deze na te leven. De organisator noch de vervoerder kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige overtreding van deze regels.

Artikel 16 - Klachten

Elke klacht moet ons per aangetekende brief met ontvangstbevestiging bereiken binnen de acht dagen na de uitvoering van de bestelling. Buiten dat kan er geen claim of geschil worden ingediend, vergoed of gecompenseerd.

Nadat hij contact heeft opgenomen met het bedrijf TOURSUD en bij gebrek aan een bevredigend antwoord of bij het uitblijven van een reactie binnen 60 dagen, kan de klant contact opnemen met de toerisme- en reisbemiddelaar, zodat de contactgegevens en modaliteiten van doorverwijzing beschikbaar zijn op zijn site : www.mtv.travel.

Artikel 17 - Geschillen en bevoegdheidsverdeling

Alle verschillen die kunnen voortvloeien uit de toepassing van contracten die zijn opgesteld door het bedrijf TOURSUD, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Montpellier. Elke klacht zal worden aanvaard binnen de normale commerciële verjaringstermijn.


Laatst herzien op 10 november 2020.

Lijst met mijn 10 favoriete plekken in de Languedoc

Ontvang dit cadeau.
Ik stuur je de selectie
van mijn 10 favoriete plekken in de Languedoc.

Om u te helpen de juiste keuzes te maken tijdens uw verblijf in de Languedoc, 
Ik geef je advies om elke site te bezoeken

Houd je niet van spam? Ik ook niet ! Uw e-mailadres wordt nooit aan iemand meegedeeld of verkocht. 
Met je e-mailadres kan ik je mijn welkomstgeschenk sturen en vervolgens mijn toekomstig advies.
Om je af te melden, zal een afmeldlink zichtbaar zijn onderaan mijn berichten.

>

We spreken Frans, Engels en Spaans. Voor andere talen wordt deze site automatisch vertaald. Bedankt voor uw begrip.