הדפסה


בהתאם להוראות סעיפים 6-III ו- 19 לחוק 2004-575 מיום 21 ביוני 2004 בנושא אמון בכלכלה הדיגיטלית, המכונה LCEN, אנו מביאים את תשומת לב המשתמשים והמבקרים באתר: www.toursud. com המידע הבא:


1. מידע משפטי:

https://www.toursud.com et son activité sont un service de Toursud Eurl, au capital de 53 000 €.

משרד ראשי: 29 rue Gaffarot, 34140 Mèze

מספר רישום 823 664 149 ב- RCS מונפלייה

מספר מע"מ: FR 06823664149

Siret 823 664 149 00031

מנהל הפרסום: ארנו קרון

איש קשר לפרסום: info@toursud.com או 06 62 75 18 65

אתר המתארח על ידי החברה ALWAYSDATA, SARL עם הון של 5.000 אירו הרשומים ב- RCS של פריז תחת המספר 492 893 490 שמשרדה הראשי נמצא ברחוב טיקטון 62 - 75002 פריז.


2. מצגת ועקרון:

להלן נקרא: משתמש, כל משתמש באינטרנט המחבר ומשתמש באתר הנ"ל: www.toursud.com.

האתר www.toursud.com מפגיש מערך שירותים, כפי שהוא, זמין למשתמשים. מצוין בזאת כי על האחרונים להישאר אדיבים ולהפגין תום לב הן כלפי משתמשים אחרים והן כלפי מנהל האתר של האתר www.toursud.com. האתר www.toursud.com מתעדכן באופן קבוע על ידי Toursud Eurl.

טורסוד יורל שואפת לספק את המידע המדויק ביותר האפשרי באתר www.toursud.com (בכפוף לשינויים שנעשו מאז שפורסם באינטרנט), אך אינה יכולה להבטיח את דיוק, שלמותו וזמינותו של המידע. המופץ באתר שלה, בין אם הוא יוצר בעצמו ובין אם מצד שותפים של צד שלישי המספקים לו מידע זה. כתוצאה מכך, המשתמש מודה בשימוש במידע נתון זה (למידע בלבד, שאינו ממצה ועלול לשנות) באחריותו הבלעדית.


3. נגישות:

אתר www.toursud.com נגיש באופן עקרוני למשתמשים 24 שעות ביממה, 24 ימים בשבוע, למעט הפרעה, מתוכננת או לא, לצרכי התחזוקה שלו או במקרה של כוח עליון. אם הגישה לשירות אינה אפשרית, www.toursud.com מתחייב לעשות כמיטב יכולתה כדי להחזיר את הגישה לשירות ואז ישתדל לתקשר למשתמשים לפני כן את מועדי ההתערבות. בהיותו כפוף לחובת אמצעים בלבד, אין www.toursud.com אחראי לכל נזק, אשר יהיה טיבו, כתוצאה מאי זמינות השירות.


4. קבלת תנאים והגבלות:

השימוש באתר www.toursud.com מרמז על קבלה מלאה ומלאה של תנאי השימוש הכלליים שתוארו לעיל. ניתן להתייעץ עם אלה באמצעות קישור היפר-טקסט המוצב בכל דפי האתר www.toursud.com. כאן נזכר כי מפתחי האתר www.toursud.com עוקבים אחר כתובת הדוא"ל וכתובת ה- IP של כל משתמש. כתוצאה מכך עליו להיות מודע לכך שבמקרה של צו הרשות השיפוטית ניתן למצוא אותו ולהעמידו לדין.


5. שינוי התנאים:

Toursud Eurl שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות, להשלים, להסיר או להוסיף, ללא הודעה מוקדמת, את כל תנאי השימוש הללו באתר www.toursud.com, גם למשתמשים באתר www.toursud. com מוזמנים להתייעץ איתם באופן קבוע, מכיוון שהם מחייבים אותם ללא כל סייג. המשתמש נחשב כמקבל אותם ללא סייג ומתייחס אליהם באופן קבוע בכדי לשים לב לשינויים. האתר www.toursud.com שומר לעצמו גם את הזכות להקצות, להעביר, ללא הודעה מוקדמת, את הזכויות ו / או החובות של תנאים והגבלות אלה והודעות משפטיות. על ידי המשך השימוש בשירותים באתר www.toursud.com, המשתמש מאשר קבלת כל שינוי בתנאי השימוש הכלליים שעשויים להתרחש.

 

6. הגבלת אחריות:

האתר www.toursud.com לא יכול להיות אחראי לשגיאות דפוס או אי דיוקים המופיעים בשירות, או לכל נזק שנגרם כתוצאה משימוש בו. המשתמש נשאר אחראי לציוד שלו ולשימוש בו, והוא לבדו נושא בעלויות הישירות או העקיפות בעקבות חיבורו לאינטרנט.

האתר www.toursud.com משתמש בטכנולוגיית סקריפט Java. כדי לגשת לאתר כולו www.toursud.com, המשתמש מסכים להשתמש בציוד עדכני, שאינו מכיל וירוסים ועם עדכונים שבוצעו בדפדפן שלו. המשתמש משחרר את www.toursud.com מכל אחריות בגין כל נזק שהוא עלול לסבול או לגרום, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש בשירותים המוצעים. רק האחריות של המשתמש מוטלת על השימוש בשירות המוצע וזה משחרר במפורש את האתר www.toursud.com מכל אחריות כלפי שלישים.

כל תוכן (טקסט, תמונות, ציורים וכו ') המונפק דרך מרחב הקשר או כל חלל אינטראקטיבי אחר המועמד לרשות המשתמשים ולא בהתאם להוראות החוק והרגולציה הקיימות והחלות בצרפת, בפרט הפרות של זכויות האישיות של צדדים שלישיים (לשון הרע, עלבונות, פגיעה בפרטיות וכו '), מעשה של תחרות בלתי הוגנת, התקפה על הסדר הציבורי ומוסר טוב (הסתה לשנאת גזע, שליליות, רוויזיוניזם, פורנוגרפי, ...) יימחק, ללא הודעה מוקדמת, באופן מיידי. במצב כזה, Toursud Eurl, הבעלים של האתר www.toursud.com, שומר לעצמו את הזכות להטיל ספק באחריותו האזרחית ו / או הפלילית של המשתמש הפוגע.


7. קניין רוחני:

Toursud Eurl הוא הבעלים הבלעדי של כל זכויות הקניין הרוחני או מחזיק בזכויות השימוש בכל האלמנטים הנגישים באתר, באותה מידה על המבנה כמו על הטקסטים, התמונות, הגרפיקה, הלוגו, האייקונים, הצלילים, התוכנה ...

כל רפרודוקציה מוחלטת או חלקית של אתר www.toursud.com, ייצוג, שינוי, פרסום, התאמה מלאה או חלקית של אלמנטים אלה, בכל אמצעי או תהליך המשמש, יהיו אסורים ללא אישור בכתב מראש של טורסוד יורל, הבעלים של האתר בכתובת הדואר האלקטרוני שבראש העמוד, כשלכך הוא ייחשב כהפרה ועשוי להעמיד לדין בהתאם להוראות סעיפים L.335-2 ובעקבות קוד הקניין הרוחני.


8. קישורי היפר טקסט ועוגיות:

האתר www.toursud.com מכיל מספר מסוים של קישורי היפר טקסט לאתרים אחרים (שותפים, מידע וכו ') שהוקמו באישור של Toursud Eurl. עם זאת, לטורסוד יורל אין אפשרות לאמת את כל תוכן האתרים בהם ביקרנו ולכן היא מסרבת כל אחריות לעובדה זו ביחס לסיכונים האפשריים של תכנים בלתי חוקיים.

המשתמש מתבשר כי במהלך ביקוריו באתר www.toursud.com, סביר להניח כי עוגיה אחת או יותר מותקנות אוטומטית במחשב שלו באמצעות תוכנת הדפדפן שלו. קובץ cookie הוא גוש נתונים שאינו מאפשר זיהוי המשתמש, אך רושם מידע הנוגע לניווט המשתמש באתר.

התצורה של תוכנת הניווט מאפשרת ליידע על קיומו של קובץ cookie ואולי לסרב לו באופן המתואר בכתובת הבאה: www.cnil.fr. המשתמש יכול עם זאת להגדיר את דפדפן המחשב שלו כך שיסרב להתקנת קובצי cookie, מתוך ידיעה שסירוב התקנת קובץ cookie יכול לאפשר גישה לשירותים מסוימים. כדי לחסום קובצי Cookie, הקלד את מנוע החיפוש שלך: חסום קובצי Cookie תחת IE או Firefox ופעל לפי ההוראות בהתאם לגירסתך.


9. הגנה על סחורות ואנשים - ניהול נתונים אישיים:

בצרפת נתונים אישיים מוגנים במיוחד בחוק מספר 78-87 מיום 6 בינואר 1978, חוק 2004-801 מיום 6 באוגוסט 2004, מאמר ל '226-13 לחוק העונשין וההנחיה האירופית של 24 באוקטובר 1995.

באתר www.toursud.com, Toursud Eurl אוסף רק מידע אישי (על פי סעיף 4 בחוק 78-17 מיום 06 בינואר 1978) הנוגע למשתמש רק לצורך שירותים מסוימים המוצעים על ידי האתר www. .toursud.com. המשתמש מספק מידע זה עם ידע מלא על העובדות, במיוחד כאשר הוא מזין אותו בעצמו. לאחר מכן, המשתמש באתר www.toursud.com יידע על החובה או לא למסור מידע זה.

בהתאם להוראות סעיפים 38 ואילך לחוק 78-17 מיום 6 בינואר 1978 הנוגעים לעיבוד נתונים, קבצים וחירויות, לכל משתמש יש זכות גישה, תיקון, מחיקה והתנגדות. לנתונים אישיים הנוגעים אליו. למימוש זכות זו, שלח את בקשתך לאתר www.toursud.com בדוא"ל לכתובת המצוינת בראש העמוד או בכתב, חתומה כדין, בצירוף עותק של תעודת הזהות עם חתימת בעל המסמך, ב ציון הכתובת אליה יש לשלוח את התשובה.

שום מידע אישי של המשתמש באתר www.toursud.com לא מתפרסם ללא ידיעת המשתמש, מוחלף, מועבר, מוקצה או נמכר בכל אמצעי שהוא לצדדים שלישיים. רק הנחת הגאולה של האתר www.toursud.com וזכויותיו מסמיכה את טורס יורל להעביר את המידע האמור לרוכש הפוטנציאלי, אשר בתורו יהיה מחויב באותה חובה לאחסן ולשנות נתונים ביחס המשתמש באתר www.toursud.com.

מאגרי המידע מוגנים על ידי הוראות חוק יולי 1 1998er טרנספוזיציה הדירקטיבה 96 / 9 מ 11 1996 במרץ על ההגנה המשפטית של מסדי נתונים.


10. החוק החל וסמכות שיפוט מוסמכת:

תנאי שימוש כלליים אלה ויחסי המשתמש עם האתר www.toursud.com במסגרת תנאי שימוש כלליים אלה כפופים לחוק הצרפתי. המשתמש וכן www.toursud.com מסכימים להיכנע לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט הצרפתיים במקרה של מחלוקת הנובעת מתנאי שימוש כלליים אלה.

רשימת 10 המקומות האהובים עלי בלנגדוק

קבל את המתנה הזו.
אני שולח לך את הבחירה
מבין 10 המקומות האהובים עלי בלנגדוק.

בכדי לעזור לכם בבחירות הנכונות במהלך שהותכם בלנגדוק, 
אני נותן לך עצות לבקר בכל אתר

לא אוהב דואר זבל? גם אני לא ! כתובת הדוא"ל שלך לעולם לא תימסר או תימכר לאף אחד. 
הדוא"ל שלך יאפשר לי לשלוח לך את מתנת קבלת הפנים שלי ואז את העצה העתידית שלי.
לביטול הרישום, קישור לביטול המנוי יופיע בתחתית ההודעות שלי.

>